Responsive menu

Algemene gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Onderwerp

Hartelijk welkom op de website van Laboratoires Boiron. Wij verzoeken u vriendelijk deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna aangeduid als ‘AGV’) die van toepassing zijn voor alle gebruikers (hierna aangeduid als ‘u’) op de website http://www.boiron.be aandachtig na te lezen.

Door deze website (hierna aangeduid als ‘Website’) te bezoeken, aanvaardt u impliciet en onvoorwaardelijk deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2: Bepalingen

Dit artikel heeft als doel de verschillende termen in het kader van de AGV, die essentieel zijn voor de Website, te omschrijven:

  • Inhoud: alle gegevens die u verstrekt of die door Laboratoires BOIRON worden verstrekt op de Website;
  • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Artikel 3: Aard van de informatie

Via de Website hebt u toegang tot informatie over Laboratoires Boiron, zijn organisatie, activiteiten, producten en eventuele bijkomende informatie over nieuwigheden en vacatures.

Deze informatie is louter indicatief en kan geenszins worden geïnterpreteerd als een commercieel aanbod.

Artikel 4 - Toegangsvoorwaarden

U kunt de Website vrij en kosteloos bezoeken, zonder registratie of voorafgaande aanmaak van een account. De kosten voor de toegang tot de Website (hardware, software, internetverbinding enz.) zijn evenwel voor uw rekening.

Laboratoires BOIRON wendt alle beschikbare middelen aan om een kwaliteitsvolle toegang tot zijn diensten te garanderen. Het betreft een inspanningsverplichting die Laboratoires Boiron niet verbindt tot het bereiken van dit resultaat.

Artikel 5 - Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de Website en de bijbehorende rechten zijn eigendom van Laboratoires BOIRON. Het gaat meer bepaald om de merken, ontwerpen, teksten, logo’s, beelden (niet-limitatieve lijst) en opmaak en lay-out van al deze onderdelen.

Alle vormen van reproductie, weergave, aanpassing, wijziging, publicatie, overdracht, vervorming, overname in een andere website, commerciële toepassing en/of volledig of gedeeltelijk hergebruik van de Website en de inhoud ervan, door eender welk proces of op eender welke drager, is expliciet verboden en kan worden beschouwd als een daad van vervalsing die door de toepasselijke regelgeving wordt bestraft.

Artikel 6 – Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens die op de Website worden verzameld, worden verwerkt conform de geldende regelgeving. U kunt de pagina ‘Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens’ raadplegen.

Artikel 7 – Cookies

Tijdens het bezoek aan de Website worden sommige van uw persoonsgegevens automatisch verzameld door middel van ‘cookies’. Ze worden verwerkt in overeenstemming met ons ‘Cookiebeleid’. Voor meer informatie of om uw voorkeuren inzake cookies te configureren, ga naar ons ‘Cookiebeleid’.

Artikel 8 - Hyperlinks

De Website kan links aanbieden naar andere websites waarvan de inhoud buiten de controle van Laboratoires Boiron valt. De toegang tot en het gebruik van deze websites valt onder de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker, volgens de gebruiksvoorwaarden die eventueel van toepassing zijn op de betrokken websites van derden.

Artikel 9 – Verbintenis van de gebruiker

Door de Website te bezoeken en gebruik te maken van de diensten van Laboratoires BOIRON verbindt u zich ertoe:

  • de website op een verantwoorde en zorgvuldige manier te gebruiken;
  • de continuïteit, integriteit en kwaliteit van de aangeboden diensten niet te onderbreken, te ontregelen of aan te tasten;
  • de Website niet te gebruiken voor de verspreiding van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden of eender welk elementen, codes, bestanden of programma’s bevat of kan bevatten die de functionaliteiten van computerapparatuur en communicatiesystemen of -apparatuur kunnen onderbreken, beschadigen of beperken.

De toegang tot de producten en diensten die op de Website worden aangeboden, kan onderworpen zijn aan beperkingen. Daarom is het aangewezen om na te gaan of de wet van het land van waaruit uw verbinding tot stand komt, u de toegang verleent tot de Website.

Artikel 10 - Werking van de Website

Laboratoires BOIRON kan te allen tijde de toegang tot de Website opschorten, blokkeren of onderbreken voor één, meerdere of alle gebruikers in de volgende gevallen:

  • wanneer dit nodig is omwille van technische commerciële, juridische en/of strategische redenen;
  • wanneer dit nodig is om de veiligheid van onder meer de communicatiekanalen, apparatuur of de informatie te waarborgen;
  • wanneer er vermoedens bestaan van frauduleus of oneigenlijk gebruik;
  • in alle andere naar behoren aangetoonde gevallen, in het bijzonder wanneer de gebruiker zijn verplichtingen met de voeten treedt.

Artikel 11 - Veiligheid

Laboratoires BOIRON garandeert geen ononderbroken, foutloze en/of feilloze werking, noch een permanente beschikbaarheid van de Website. Aangezien Laboratoires BOIRON de uitwisseling van informatie op internet niet volledig kan controleren, kan Laboratoires BOIRON niet garanderen dat de Website geen virussen of elementen bevat die schade kunnen aanbrengen aan uw computer. Laboratoires BOIRON stelt evenwel alles in het werk om de Website te vrijwaren van virussen of andere elementen die schadelijk kunnen zijn voor uw computer of eender welke elektronische terminal waarmee u de Website bezoekt.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van Laboratoires BOIRON

De diensten die door Laboratoires BOIRON op de Website worden aangeboden zijn conform de geldende wetten en regelgeving. Eventuele links op de Website naar externe websites zijn louter informatief. Laboratoires BOIRON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze externe websites. De Website bevat eveneens informatie over gezondheid, fysieke conditie of sportactiviteiten. Deze informatie is uitsluitend gebaseerd op de standpunten of publicaties van deskundigen ter zake en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de stellingen van Laboratoires BOIRON. De informatie wordt uitsluitend verstrekt voor educatieve doeleinden en maakt geenszins het voorwerp uit van een aanbeveling of erkenning van Laboratoires BOIRON. Daarom mag de informatie die op de Website wordt verstrekt niet worden gebruikt voor de diagnose van een ziekte of een fysiek probleem of voor het voorschrijven en/of gebruiken van geneesmiddelen die door Laboratoires BOIRON worden geproduceerd.

De toegang tot en het gebruik van de inhoud van de Website gebeurt op eigen risico. Laboratoires BOIRON, noch andere partijen die betrokken zijn bij de opmaak en de werking van de Website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door de toegang, het gebruik of het niet toegankelijk of onbruikbaar zijn van de Website of van alle verwante websites. Laboratoires BOIRON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor voorvallen die te wijten zijn aan overmacht of die het gevolg zijn van een slechte werking van het internet. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen naar aanleiding van de onderbreking, opschorting of wijziging van deze AGV. Laboratoires BOIRON wijst alle aansprakelijkheid van de hand inzake de handelingen, de nalatigheid of het gedrag van alle derden die gebruikmaken van de Website of van de functionaliteiten ervan of van alle adverteerders of sponsors van de Website.

Laboratoires BOIRON zal de volledige medewerking verlenen aan eendere welke instantie die de naleving van de wetgeving of een definitieve beslissing van een rechtbank beoogt.

Artikel 13 - Wijziging

Deze AGV kunnen door Laboratoires BOIRON worden gewijzigd in het licht van veranderingen die samenhangen met de geldende nationale en internationale wetten of met de evolutie van de software die wordt gebruikt bij de opmaak van de Website.

Artikel 14 - Algemeen

Indien zou blijken dat een aantal van deze voorwaarden onwettelijk, ongeldig of onuitvoerbaar zijn om welke reden ook, worden de desbetreffende voorwaarde of voorwaarden als onbestaande verklaard en blijven de resterende voorwaarden en hun reikwijdte volledig van toepassing.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Deze AGV zijn onderworpen aan de geldende wetten op het grondgebied waar de Verantwoordelijke voor de publicatie van de Website is gevestigd. Alle geschillen moeten worden beslecht door de bevoegde rechtbanken als er geen minnelijke schikking wordt bereikt.