Responsive menu

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

1. Inleiding

De bvba Boiron (hierna aangeduid als ‘Laboratoires BOIRON’) verwerkt, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens van de gebruikers in het kader van het gebruik van zijn website (hierna aangeduid als ‘de Website’) die toegankelijk is via het volgende URL-adres: http://www.boiron.be/

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Laboratoires BOIRON verwerkt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens.
Adres: Carlistraat 5, 1140 Evere – België
E-mailadres: dp@boiron.be - Telefoon: +32 (0)2 726 79 70

3. Onderwerp

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is bedoeld voor de gebruikers van de Website (hierna aangeduid als de ‘Gebruiker(s)’.

Dit beleid is gericht op het informeren van de betrokkenen over de verzameling en verwerking van hun persoonsgegevens in het licht van de GDPR en de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, met vermelding van:

 • De details van de verzamelde gegevens,
 • De doeleinden van de verwerking,
 • De bestemmelingen van de persoonsgegevens,
 • De opslagduur van de gegevens,
 • Alle door de betrokken personen uitoefenbare rechten,
 • Het websitebeleid inzake ‘cookiebestanden’,
 • De gegevens van de contactpersoon belast met de bescherming van persoonsgegevens.

Vragen betreffende het beheer van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan: dp@boiron.be.

4. Wanneer zamelen wij Gebruikersgegevens in?

Laboratoires BOIRON verzamelt via de Website http://www.boiron.be/ persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijke en wetmatige doeleinden, in het kader van:

 1. het gebruik van de Website http://www.boiron.be/;
 2. een reactie op een vacature of een spontane sollicitatie;
 3. een aanvraag voor het ontvangen van nieuwsbrieven;
 4. een informatievraag aan de webmaster van de Website;
 5. een informatievraag aan het management externe relaties van Laboratoires BOIRON.

5. Welke soorten gegevens verzamelen we en voor welke doeleinden worden ze verzameld?

Soorten verzamelde gegevens Doeleinden
identificatiegegevens: (naam, voornaam);
Contactgegevens: (e-mailadres);
Persoonsgegevens: (leeftijd, geslacht, adres; Eventueel: gezinstoestand, aantal kinderen, interessegebieden);
Beroepsgegevens: (ervaring, opleidingen)
Beheer en opvolging van de kandidaturen (reacties op vacatures, spontane sollicitaties)
Contactgegevens: (e-mailadres) Verzending van de nieuwsbrief van Laboratoires BOIRON
Identificatiegegeven: (naam);
Contactgegevens: (e-mailadres)
Beheer van de antwoorden op informatievragen aan de webmaster van de Website
identificatiegegevens: (naam, voornaam);
Contactgegevens: (e-mailadres)
Beheer van de informatievragen aan het management externe relaties
Inloggegevens: (cookies, IP-adres, inloggegevens van mobiele terminals, geolokalisatiegegevens) Bezoekersmetingen en analyse van het gebruik van de Website

6. Op welke wettelijke gronden worden uw persoonsgegevens verzameld?

Om rechtmatig en in overeenstemming te zijn met de vereisten van artikel 6 van de Verordening (EU) 2016/679 worden de verzameling en verwerking van persoonsgegevens enkel toegestaan wanneer zij voldoen aan minstens een van de hierna vermelde voorwaarden:

 • De Gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een overeenkomst;
 • De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking is noodzakelijk voor eventuele wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de activiteiten van Laboratoires BOIRON.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde, privébelangen die door Laboratoires BOIRON of door derden worden nagestreefd.

7. Voor wie zijn de gegevens bedoeld?

De door de Gebruiker verstrekte gegevens zijn bedoeld voor de bevoegde personeelsleden van Laboratoires BOIRON die gebonden zijn door een vertrouwelijkheidsverplichting. Het is toegelaten bepaalde verzamelde gegevens te verstrekken aan commerciële en contractuele partners in het kader van bevragingen, analyses en commerciële prospectie. De partners van Laboratoires BOIRON, genoemd in het kader van het gebruik van de Website http://www.boiron.be/ zijn:

 1. PROMISYS, website-uitgever;
 2. OVH, webhost;
 3. rekruteringsbureaus;

In navolging van zijn verbintenissen selecteert Laboratoires BOIRON zorgvuldig zijn onderaannemers en dienstverleners en legt hen de volgende verplichtingen op: een beschermingsniveau van de persoonsgegevens dat gelijkaardig is aan dat van hun opdrachtgever; de toepassing van maatregelen die nodig zijn om de bescherming van persoonsgegevens die zij moeten verwerken, te garanderen. Laboratoires BOIRON verbindt zich ertoe met alle onderaannemers overeenkomsten af te sluiten waarin de voorwaarden en bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens worden vastgelegd.

8. Worden de gegevens overgedragen buiten de EU?

De gegevens kunnen buiten de EU worden overgedragen. In dat geval zal Laboratoires BOIRON alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat deze internationale overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de veiligheidsgaranties zoals opgelegd door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

9. Hoelang worden deze persoonsgegevens bijgehouden?

Laboratoires BOIRON houdt deze gegevens bij gedurende een termijn die afhangt van het doel waarvoor ze worden verzameld. Cookiegegevens worden gedurende 13 maanden bijgehouden.

10. Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen beschikt u over de volgende rechten:

Recht van toegang U kunt informatie over de verwerking van uw gegevens, alsook een kopie van deze gegevens, opvragen.
Recht op rectificatie U kunt ons verzoeken om al uw gegevens of een deel ervan die onjuist of achterhaald zijn, te wijzigen.
Recht op overdraagbaarheid U kunt verzoeken om uw gegevens naar een derde te exporteren in een bruikbaar formaat.
Recht op gegevenswissing U kunt eisen dat uw gegevens worden gewist voor zover de regelgeving dit toelaat.
Recht op beperking van de verwerking U kunt in een aantal gevallen bepaald door de regelgeving, een beperking aanvragen van de verwerking van uw gegevens.
Recht van verzet U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om rechtmatige redenen alsook een recht van verzet tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing.

Om de hiervoor vermelde rechten uit te oefenen neemt u contact op met onze:

Data Protection Officer Via het contactadres in paragraaf 3 van dit beleid.
Alvorens op uw verzoek in te gaan, kunnen wij uw identiteit controleren en/of u vragen om ons bijkomende informatie te verstrekken om aan uw verzoek te voldoen.
De nationale toezichthoudende autoriteit belast met de gegevensbescherming De Gebruiker kan bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) of eender welke bevoegde rechter een verzoek indienen.

11. Cookies en andere trackers

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat tijdens zijn bezoeken aan de Website een cookie kan worden geïnstalleerd op zijn webbrowser. De Gebruiker kan de cookies configureren aan de hand van het ‘Cookiebeleid’).

12. De veiligheid van persoonsgegevens

Laboratoires BOIRON heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen die zijn aangepast aan het gevoeligheidsniveau van de persoonsgegevens, om de integriteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens te vrijwaren en ze te beschermen tegen alle vormen van hacking, verlies, vervalsing of niet-toegestane kennisgeving aan derden.