logo boiron

Algemene gebruiksvoorwaarden

Wij heten u van harte welkom op deze website van BOIRON. De website https://www.boiron.be/ (hierna 'de website') geeft u toegang tot informatie over BOIRON en haar organisatie, activiteit en producten, alsook tot alle bijkomende informatie betreffende het nieuws en de jobaanbiedingen van BOIRON.

Wij nodigen u uit om deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna 'AGV'), die van toepassing zijn op elke gebruiker (hierna 'u') van de website, aandachtig te lezen.

De Website wordt geraadpleegd in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u zich te onthouden van het gebruik van de Website op welke manier ook.

1. Wettelijke vermeldingen

1.1 Publicatieverantwoordelijke

BOIRON
Besloten vennootschap
Maatschappelijke zetel: Carlistraat 5, 1140 Evere, ingeschreven in het RPR van Brussel onder het nr. 0541.731.340 (btw: 0541.731.340)
Webmaster: Maria Alexandrakis
Telefoonnummer: 02/726.79.70
Publicatiedirecteur: Ulrike Van den Houte
In de hoedanigheid van: Communicatiedirectrice
E-mail: webmaster@boiron.be
Naam van de bestuurder van de vennootschap: Christelle Caillet, bestuurder.

1.2. Uitgever en ontwerper van de website

NOUVEAU MONDE
SAS met een kapitaal van € 2.034.063,20
45 QUAI RAMBAUD - 69286 LYON CEDEX 02
HANDELSREGISTER LYON 387471785
INTRACOMM. BTW-NR. FR29 387471485
Tel. 04 78 24 19 19
E-mail. accueil@nouveaumonde.fr

1.3 Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Maatschappelijke zetel: Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel
Telefoonnummer: +32 (0)2 528 40 00

2. Aard van de gegevens

De Website geeft u toegang tot informatie over BOIRON en zijn organisatie, activiteit en producten, alsook tot alle bijkomende informatie betreffende het nieuws en de jobaanbiedingen van BOIRON.

Deze gegevens worden u ter beschikking gesteld voor louter informatieve doeleinden en mogen in geen geval worden geïnterpreteerd als een commercieel aanbod.

BOIRON geeft geen garantie met betrekking tot de geschiktheid, betrouwbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige onnauwkeurigheid of onvolledigheid in de inhoud van de website.

Met uitzondering van opzettelijke handelingen en/of dwingende wettelijke bepalingen wijzen BOIRON en de bestuurders, werknemers of andere vertegenwoordigers van de vennootschap alle aansprakelijkheid af jegens een persoon of entiteit (inclusief u) voor verlies, schade of kosten van welke aard ook, inclusief (zonder beperking) direct, indirect of gevolgverlies, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van klanten, onnodige uitgaven, verlies van of schade aan bezittingen en vorderingen van derden, gebaseerd op of voortvloeiend uit het gebruik van of het vertrouwen in de gegevens die op de website worden gepresenteerd.

3. Voorwaarden voor toegang tot en continuïteit van de dienstverlening

U kunt vrij en gratis toegang krijgen tot de website, zonder dat u zich vooraf hoeft te registreren of vooraf een account hoeft aan te maken. De kosten voor de toegang tot de dienstverlening (hardware, software, internetverbinding, enz.) blijven evenwel voor uw rekening.

BOIRON zet alle beschikbare middelen in om een kwaliteitsvolle toegang tot de diensten aan te bieden. Het gaat om een inspanningsverbintenis. BOIRON verbindt zich er niet toe om dit resultaat te behalen.

BOIRON zorgt er in de mate van het mogelijke voor dat de website toegankelijk blijft voor een normaal aantal gebruikers.

BOIRON heeft het recht om de website op elk moment onaangekondigd te verbeteren of te herzien. BOIRON kan de toegang tot de website op elk moment onaangekondigd (permanent of tijdelijk) stopzetten.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De website en de inhoud ervan, evenals de bijbehorende rechten, zijn eigendom van BOIRON, in het bijzonder en zonder dat deze lijst volledig is, de handelsmerken, ontwerpen, teksten, logo's, geluiden, beelden, video's en muziek, evenals de indeling en de opmaak van deze elementen. Ze worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten (meer bepaald het auteursrecht en de naburige rechten, het merkenrecht, enz.)

Elke reproductie, representatie, aanpassing, wijziging, publicatie, overdracht, denaturatie, integratie in een andere website, commerciële exploitatie en/of elk volledig of gedeeltelijk hergebruik van de website en de inhoud ervan, door middel van welk procedé ook, en op welke drager ook, is ten strengste verboden en kan in het bijzonder een daad van namaak vormen die strafbaar is volgens het Wetboek van economisch recht.

5. Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina Privacybeleid.

6. Cookies

Tijdens het surfen op de website worden sommige van uw gegevens automatisch verzameld door middel van 'cookies', die u eerder hebt geaccepteerd. Voor meer informatie of om uw cookievoorkeuren in te stellen, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

7. Hyperlinks

De website kan links aanbieden naar andere websites waarvan de inhoud niet onder de controle van BOIRON valt. De toegang tot en het gebruik van deze websites vindt plaats onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker en in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de genoemde websites van derden.

Het is verboden om op de website hyperlinks in te voegen die naar een andere website leiden, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BOIRON.

8. Verbintenissen van de gebruiker

Door op de website te surfen, verbindt u zich ertoe:

  • de website op een verantwoorde en voorzichtige manier te gebruiken;
  • de continuïteit, integriteit en kwaliteit van de aangeboden diensten niet te onderbreken, te verstoren of te verslechteren;
  • de website niet te gebruiken voor de verspreiding van materiaal dat enig type virus, Trojaans paard of enig(e) ander(e) element, code, bestand of programma bevat of kan bevatten dat of die de functionaliteit van enig(e) computerapparatuur, systeem of communicatieapparatuur kan onderbreken, vernietigen of beperken.

De toegang tot de producten en diensten die op de website worden gepresenteerd, kan aan beperkingen onderhevig zijn. U moet zich er dus van vergewissen dat de wetgeving van het land van waaruit de verbinding tot stand wordt gebracht, u toegang verleent tot de website.

9. Operabiliteit van de website

BOIRON kan op elk moment de toegang tot de website opschorten, blokkeren of onderbreken voor één, meerdere of alle gebruikers, in de volgende gevallen:

  • wanneer dat nodig is vanwege technische, commerciële, juridische en/of strategische beperkingen;
  • wanneer dat nodig is om de veiligheid van in het bijzonder de communicatiekanalen, de apparatuur of de gegevens te waarborgen;
  • wanneer er een vermoeden is van frauduleus of oneigenlijk gebruik;
  • in alle andere naar behoren gerechtvaardigde omstandigheden, in het bijzonder wanneer de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt.

10. Veiligheid

BOIRON garandeert niet dat de website zonder onderbreking zal functioneren, in het bijzonder zonder fouten en/of storingen, noch dat de website permanent beschikbaar zal zijn. Aangezien BOIRON de circulatie van de gegevens op het internet niet volledig kan controleren, kan de vennootschap niet garanderen dat de website geen virussen of elementen bevat die uw computer kunnen beschadigen.

Niettemin stelt BOIRON alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website geen enkel type virus of ander element bevat dat gevaarlijk is voor uw computer, tablet of smartphone, die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

U erkent dat u zich op eigen risico toegang verschaft tot de website. BOIRON aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige storing van of schade aan het computersysteem, de software of de gegevens van een gebruiker die zich voordoet ten gevolge van de website of het gebruik ervan. De gebruikers worden aangemoedigd om passende en adequate voorzorgsmaatregelen te nemen (zoals beschikken over een eigen antivirussoftware), om ervoor te zorgen dat wat op de website wordt geselecteerd vrij is van virussen of andere besmettingen die het computersysteem, de software of de gegevens van de gebruiker kunnen verstoren of beschadigen.

11. Aansprakelijkheid van Boiron

De door BOIRON middels haar website aangeboden diensten, zijn in overeenstemming met de geldende wet- of regelgeving. De website kan van tijd tot tijd informatie beschikbaar stellen over gezondheid, fysieke conditie of sportactiviteiten. Deze informatie weerspiegelt louter de mening van experts of van hun publicaties, die niet noodzakelijk samenvalt met de mening van BOIRON. Ze wordt uitsluitend verstrekt voor educatieve doeleinden en vormt geenszins een aanbeveling of goedkeuring vanwege BOIRON. In die zin mag de informatie op de website niet worden gebruikt om een diagnose te stellen van een ziekte of een fysiek probleem, noch om geneesmiddelen voor te schrijven en/of te gebruiken die door BOIRON worden geproduceerd.

De toegang tot en het gebruik van de inhoud van deze website zijn op eigen risico. In geen geval kan BOIRON, of enige andere partij die heeft deelgenomen aan de ontwikkeling en de exploitatie van de website, aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die wordt veroorzaakt door de toegang tot, het gebruik van, of de onmogelijkheid van toegang tot, of gebruik van de website of van de websites die eraan gelinkt zijn. De gebruiker zal geen enkele schadevergoeding eisen naar aanleiding van de onderbreking of opschorting van de website. BOIRON wijst alle aansprakelijkheid af voor de handelingen, nalatigheden of gedragingen van derde gebruikers van de website of de functionaliteiten ervan, of van adverteerders of sponsors van de website.

12. Wijziging

Deze AGV kunnen op elk moment onaangekondigd door BOIRON worden gewijzigd zodat voldaan wordt aan de wijzigingen inzake de geldende nationale of internationale wetgeving, of wijzigingen in de software die wordt gebruikt bij de implementatie van de website. BOIRON raadt aan de AGV regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. Als u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen gepubliceerd zijn, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de bijgewerkte en/of gewijzigde AGV.

13. Algemeen

Indien een deel van deze voorwaarden om welke reden ook onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, wordt (worden) de betreffende bepaling(en) als onbestaand verklaard en blijven de overige bepalingen volledig van kracht en van toepassing.

14. Afstand van rechten

Een verzuim of vertraging in de uitoefening door BOIRON van een recht dat voortvloeit uit deze AGV, mag niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van dit recht. Het feit dat BOIRON een recht niet of slechts gedeeltelijk uitoefent, staat de latere uitoefening van dit recht of van enig ander recht dat uit deze AGV voortvloeit, niet in de weg.

15. Toepasselijk recht

Deze AGV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal elk geschil voor de rechtbanken van het arrondissement Brussel (België) worden gebracht.


Laatste update: december 2022